> Zarządzenie nr 170/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 listopada 2022r.

Zarządzenie nr 170/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 listopada 2022r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), na podstawie Uchwały Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer ewid. nieruch.

Pow. działki

Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena nieruchomości (netto)

1.

10/30

0,0233 ha

KS1S/00052943/1

Kulaszne

nieruchomość o użytku B zabudowana murowanym budynkiem o pow. 35 m2

35 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 09.01.2023r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2022-11-25
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-25 10:45:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał