> Uchwała nr XLVIII/401/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.

Uchwała nr XLVIII/401/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e”, w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w 2022 na rok 2023 na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów w km 0+224 do 1+136 w miejscowości Rzepedź ” w wysokości 871 568,60 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem zł 60/100).

§2

Źródłem pokrycia zobowiązania w roku 2023 będą przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 373 034,00 zł oraz wpływy jednostki samorządu terytorialnego z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 498 534,60 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-05 14:27:53
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał