> Uchwała nr XLVIII/400/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.

Uchwała nr XLVIII/400/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębia Ambitnej Turystyki

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego - Zagłębia Ambitnej Turystyki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Data wytworzenia: 2022-10-26
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:54:46
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał