> Uchwała nr XLVIII/397/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.

Uchwała nr XLVIII/397/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 134/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 137/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Zarządzenia Nr 141/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 146/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 148/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLVIII/396//2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Komańcza:

  • w 2022 roku:
  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 4 286 433,01 zł

w tym:

  • dochody bieżące o kwotę 1 346 433,01 zł
  • wydatki majątkowe o kwotę 2 940 000,00 zł
  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 4 560 263,01 zł

w tym:

  • wydatki bieżące o kwotę 1 506 263,01 zł
  • wydatki majątkowe o kwotę 3 054 000,00 zł
  1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę 273 830,00 zł -
  • 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:47:27
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał