> Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Komańcza w dnia 6 lipca 2022r.

Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Komańcza w dnia 6 lipca 2022r.


w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 237⁶ – 237⁹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (teks jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam tabelę norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

§2.

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Protokół przedwczesnego zużycia odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Wydawane rzeczy podlegają ewidencji: ,,Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej". Przyjęcie rzeczy, pracownik potwierdza podpisem w Jego ,,Karcie" stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§5.

Ustala się następujące zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej:

 1. Stanowiska pracy oraz zakres wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej określa ,,Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej " stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zwana dalej ,,Tabelą przydziału".
 2. Pracownik używa przydzielony środek ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek właściwości ochronnych. Środek, którego termin przydatności do użycia, określony przez producenta, minął, uważa się za nieprzydatny do użycia, czyli za taki, który utraci już właściwości ochronne.
 3. Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego podaje - tabela przydziału. Okresy używalności przydzielonej rzeczy przedłuża się odpowiednio w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika była nieprzerwana i trwała, co najmniej 1 miesiąc (30 dni). Nie uwzględnia się pracy w godzinach nadliczbowych.
 4. Przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności oraz wymagania określone w Polskich Normach.
 5. Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan.
 6. Pracodawca zapewnia, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pasowały rozmiarami do pracownika oraz posiadały właściwości ochronne i użytkowe poprzez ich pranie, konserwacje, naprawę, odpylanie i odkażanie. Nie dotyczy to odzieży osobistej i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie.
 7. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich używalności przechodzi na własność pracownika.
 8. Pracodawca może przydzielić pracownikowi używane środki ochrony indywidualnej lub odzież roboczą, jeżeli rzeczy te zachowały własności ochronne i użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym. Nie dotyczy to obuwia i odzieży osobistej - pracownik otrzymuje od pracodawcy nowe. Okres używalności odzieży używanej ustala pracodawca po dokonaniu jej przeglądu.
 9. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić przydzielone rzeczy pracodawcy, jeżeli okres ich używalności nie minął. Nie dotyczy to sytuacji, w których następuje zawarcie następnej umowy.
 10. Pracodawca, niezależnie od postępowania wyjaśniającego przyczynę utraty rzeczy przez pracownika, wydaje mu następną, jeżeli dopuszcza go do pracy wymagającej jej stosowania.
 11. W przypadku utraty przydatności odzieży lub obuwia roboczego do użycia przed upływem okresu ich używalności ustalonej w tabeli przydziału, pracownikowi przysługuje następny, nowy egzemplarz po zwrocie używanego (uszkodzonego, zużytego). O przydatności, bądź nieprzydatności zwróconej odzieży lub obuwia roboczego, a także o stopniu (procencie) zużycia zwróconej pracodawcy odzieży postanawia protokolarnie komisja w składzie: pracownik służby BHP oraz osoba wyznaczona przez pracodawcę.
 12. Pracownik zobowiązany jest zgłosić swojemu przełożonemu niesprawność (utratę funkcji ochronnych) środka ochrony indywidualnej lub podejrzenie utraty sprawności i zwrócić ten środek pracodawcy. Niedopuszczalne jest używanie niesprawnego środka.
 13. Osoba nadzorująca pracowników zobowiązana jest dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz nadzorować ich stosowanie przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dopilnować, aby pracownicy używali odzież i obuwie robocze w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.
 14. W przypadku konieczności czasowego wyłącznie środka ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego z używania przez pracownika w związku np. z jego naprawieniem, praniem, konserwacja, odkażaniem, pracownikowi przysługuje drugi egzemplarz. Przydział drugiego (wymiennego) egzemplarza i jego używanie odbywa się na takich samych zasadach i w tym samym trybie - określonym w niniejszych Zasadach przydziału. Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego jednego i drugiego egzemplarza ulegają 2-krotnemu przedłużeniu ze względu na ich przemienne używanie.
 15. Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych ,,Kartach ewidencyjnych wyposażenia". Przyjęcie rzeczy potwierdza pracownik podpisem w jego ,,Karcie".
 16. Rzeczy jednorazowego użytku są wydawane pracownikowi przez jego bezpośredniego przełożonego.

§8.

Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan.

§9.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i obuwia roboczego wynosi 30,00 zł na kwartał. Wartość ekwiwalentu podlega raz w roku aktualizacji na podstawie wskaźników inflacji.

§10.

Traci moc Aneks z dnia 25.11.2020r. do Zarządzenia nr 34/07 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie zasad dostarczania pracownikom Urzędów Gminy środków ochrony indywidualnej, środków czystości, odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych.

§11.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-06
Sporządzone przez: Bartosz Usyk (Inspektor ds. BHP)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:28:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał