> Zarządzenie nr 163/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 listopada 2022 r.

Zarządzenie nr 163/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 listopada 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 50 371,40 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,40

 

75414

 

Obrona cywilna

0,40

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

0,40

852

 

 

Pomoc społeczna

371,00

 

85295

 

Pozostała działalność

371,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Posiłek dla dzieci i młodzieży- 371,00 zł

371,00

855

 

 

Rodzina

50 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 000,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

50 000,00

 

 

 

RAZEM

50 371,40

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 5 571,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

5 571,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

5 571,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

5 571,00

 

 

 

RAZEM

5 571,00

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 51 871,40 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,40

 

75414

 

Obrona cywilna

0,40

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

0,40

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 500,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 500,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

300,00

852

 

 

Pomoc społeczna

371,00

 

85295

 

Pozostała działalność

371,00

 

3290

Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

371,00

855

 

 

Rodzina

50 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

43 960,75

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 524,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 418,70

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

95,81

 

 

 

RAZEM

51 871,40

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 7 071,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 500,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 500,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

5 571,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

5 571,00

 

3110

Świadczenia społeczne

5 571,00

 

 

 

RAZEM

7 071,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

754

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,40

 

0,40

 

 

75414

 

Obrona cywilna

0,40

 

0,40

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

0,40

 

 

 

 

4010 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

0,40

 

855

 

 

Rodzina

50 000,00

 

50 000,00

 

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 000,00

 

50 000,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

50 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

43 960,75

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4 524,74

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1 418,70

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych

 

 

95,81

 

 

 

 

RAZEM

50 000,40

 

50 000,40

 

§3

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 371,00 zł na:

Posiłek dla dzieci i młodzieży- 371,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-11-15
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:10:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał