> ​​​​​​​Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu

​​​​​​​Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu


Wójt Gminy Komańcza ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu

 

 1. Przedmiotem przetargu jest autobus:

Dane techniczne pojazdu:

Marka

VOLKSWAGEN

Model

T4 FURGON 2.5

Rodzaj pojazdu

Autobus

Liczba miejsc siedzących

11

Rok produkcji

2000

Numer rejestracyjny

RSA E694

Numer identyfikacyjny (VIN)

WV1ZZZ70Z1X057215

Data pierwszej rejestracji

16.10.2000

Data ważności badania technicznego

11.04.2023

Wskazania drogomierza

524273 km

Okres eksploatacji pojazdu

265 miesięcy

Dop. Masa całk. / Ładowność

2700 kg / 970 kg

Liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów

2/ 4x4 / manualna

Rodzaj silnika

Z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2461 ccm/ 75kW (102KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

5 / rzędowy

Usterki

Brak możliwości uruchomienia pojazdu. Prawdopodobnie nastąpiła awaria silnika

Ostatnie naprawy

Naprawa wybieraka skrzyni biegów, wymiana: rolek, paska alternatora, koła pasowego, pompy wspomagania, maglownicy, końcówek drążka kierownicy

 

 1. Cena wywoławcza: 22 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 0/100).
 2. Wadium wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100).
 3. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego – Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, pokój nr 9 (sekretariat) – wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 28.11.2022 r. DO GODZ. 1500”.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza.
 5. Oferta powinna zawierać:
  1. Podstawowe informacje o oferencie:
   1. osoby fizyczne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu),
   2. pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, dane osób reprezentujących podmiot lub pełnomocnictwo do podpisywania ofert udzielone przez osoby upoważnione),
   3. oferowaną cenę,
   4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
   5. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł najpóźniej do dnia 28.11.2022 r. na konto Urzędu Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007. Za termin wpłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek.
 7. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Na przelewie zaznaczyć: wadium na zakup autobusu.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem autobusu ponosi kupujący.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, będzie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 11. W przypadku przyjęcia oferty, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 12. Z wyłonionym w drodze przetargu oferentem na nabywcę autobusu zostanie podpisana umowa w terminie 14 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 13. Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura VAT.
 14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 15. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli będzie niekompletna bądź nieczytelna.
 16. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
 17. Wójtowi Gminy Komańcza przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 18. Pojazd można obejrzeć w miejscowości Komańcza po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego.
 19. Informację na temat przetargu można uzyskać telefonicznie tel. 134677035 wew. 34 u Pani Moniki Guśtak.

Data wytworzenia: 2022-11-15
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-15 14:20:09
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał