> Protokół nr XLIV z obrad XLIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 29 czerwca 2022r.

Protokół nr XLIV z obrad XLIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 29 czerwca 2022r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XLIV sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Pan Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Pan Przewodniczący przywitał obecnych. W sesji uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na ogólną liczbę Radnych w XLIV Sesji Rady Gminy Komańczy VIII kadencji udział wzięło wg. listy obecności 12 Radnych:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej

Radni nieobecni:

 1. Hnat Kazimierz
 2. Piechocki Robert
 3. Trzaska Piotr

Ad. 2

Przewodniczący stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad?

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu: „Uroczyste nałożenie Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza i Łańcucha Wójta Gminy Komańcza.” oraz projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował, że Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji przekazała opracowany projekt uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza i zawnioskował o wprowadzenie go do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami.

 Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Raport o stanie gminy za 2021 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok,
  2. debata na temat Raportu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Komańcza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sanockiego na realizacje zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4

Uroczyste nałożenie Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza i Łańcucha Wójta Gminy Komańcza.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o zabranie głosu Zastępcę Wójta Pawła Rysza.

Z-ca Wójta Paweł Rysz poinformował, że dnia 28 lipca 2021 r. Rada Gminy Komańcza podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i symboli Gminy Komańcza oraz zasad ich używania. Na jej podstawie zostały wykonane insygnia - Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza i Łańcuch Wójta Gminy Komańcza.

Z-ca Wójta Paweł Rysz przed wręczeniem insygniów poprosił wszystkich o powstanie. Poprosił najstarszego wiekiem, obecnego na dzisiejszej sesji Radnego Gminy Komańcza Włodzimierza Kopylca o nałożenie Łańcucha Przewodniczącemu Rady Gminy Komańcza.

Następnie Z-ca Wójta Paweł Rysz poprosił Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza o nałożenie insygnium Wójtowi Gminy Komańcza.

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że to kolejny etap budowy naszej tożsamości, wspólnoty i pogratulował wspólnego budowania pewnej marki. 

Ad. 5

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół nr XLIII z dnia 30 maja 2022r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XLIII z dnia 30 maja 2022r., który został przyjęty w wyniku głosowania 12 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6

Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.

Sprawozdanie ze stanowiska ds. Inwestycji gminnych i projektów w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku:

 1. Realizacja zadań w ramach Fundusz Sołeckiego.
 2. Odbiór dostaw i montażu pomp przepływowych do przepompowni na terenie Komańczy w ramach zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”.
 3. Przekazanie terenu budowy i prowadzenie inwestycji przy budowie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi do stanu surowego zamkniętego.
 4. Prace przy przygotowaniu programu funkcjonalno użytkowego PFU na budowę oczyszczalni ścieków w Rzepedzi.
 5. Prace przy projektowaniu zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy moście w Turzańsku”.
 6. Wykonanie i odbiór robót hydrogeologicznych polegających na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w Komańczy (dla budynku stacji PKP oraz budynku Gminy Komańcza, ZOZu oraz Apteki).
 7. Realizacja, odbiór oraz rozliczenie inwestycji Remont drogi wewnętrznej
  w Czystogarbie w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.
 8. Realizacja odbiór pn. remonty i przebudowa dróg po byłych PGR – 11 dróg (Szczawne – 5, Wisłok Wielki, Osławica, Nowy Łupków – 2 drogi, Wysoczany – 2 drogi) -dofinansowanie KOWR.
 9. Sprawy związane z pracami projektowymi sieci wodociągowej Wisłok Wielki – Czystogarb.
 10. Sprawy związanie z pracami projektowymi pn. "Zaadoptowanie dworca PKP
  w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczy Karpat Wschodnich i Zachodnich”.
 11. Sprawy związane z pracami projektowymi pn. Budowa kolumbarium na cmentarzu
  w Rzepedzi”.
 12. Sprawy związane z pracami projektowymi związanymi z przebudową mostów
  w miejscowości Smolnik – 2 mosty na rzecze Osława i Smolniczek oraz przepust na rzecze Rzepedka w Rzepedź – wieś.

Sprawy bieżące związane z realizacją odbiorem inwestycji gminnych.

 1. Przygotowanie zapytania ofertowego, przekazanie terenu budowy dla zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Rzepedz”, oraz „Remont drogi za rzeką Barbarka
  w Komańczy” , oraz „Remont drogi do kościoła w Smolniku”
 2. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i remontów dróg na terenie Gminy Komańcza.

Sprawozdanie ze stanowiska Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku:

 1. Prowadzonych jest 31 postępowań administracyjnych dot. ustalenia warunków zabudowy.
 2. Wydano 12 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy budynków mieszkalnych w tym 1 na budowę budynku handlowo-usługowego, sklepu „Dino”.
 3. Wydano 1 decyzje przenoszącą warunki zabudowy, wydano 2 decyzje zmniejszające warunki zabudowy, 5 decyzji jest w uzgodnieniach, 6 decyzji postępowań zakańczamy i będziemy wydawać kolejne decyzje, 5 postępowań jest w trakcie przygotowania projektów decyzji.
 4. Prowadzone było i w tej chwili jest 21 postępowań o podziale nieruchomości.
 5. Wpłynęło 15 wniosków o podział nieruchomości.
 6. Wydano 16 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
 7. Zaopiniowano 11 wniosków o podział nieruchomości, 4 wnioski są w trakcie opiniowania.
 8. Prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 9. Nadano 5 numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych.
 10. Wydano 86 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, rewitalizacji i położeniu działek w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Sprawozdanie ze stanowiska Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku:

 1. Wpłynęło 11 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik,

- Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik,

- Przebudowa budynku dworca PKP w Komańczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję usługową,

- Przebudowa mostu na rzece Osława w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik,

- Przebudowa mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik,

- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź,

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu SAN7100A wraz z wewnętrzną linia zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr 189 położonej w obrębie ew. Kulaszne,

- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 5, 18/21 położonych w obrębie ew. Prełuki oraz nr 161/3, 161/4, 160/1 położonych w Rzepedzi,

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Duszatyn,

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Wisłok Wielki,

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowy Łupków

Wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w m. Wisłok Wielki i Czystogarb,

2) Zmiana decyzji własnej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą,

3) Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik,

4) Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik,

5) Przebudowa budynku dworca PKP w Komańczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję usługową,

6) Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w miejscowości Rzepedź.

 1. Wpłynęło 30 wniosków o dzierżawę.

Zawarto 7 nowych umów dzierżawy do 3 lat na cele rolne, pod ogródek/altanę oraz cel rekreacyjno-wypoczynkowy.

Przeprowadzono przetarg na dzierżawę gruntów rolnych łącznie o powierzchni 204,5565 ha - zawarto 6 nowych umów dzierżaw na 7 lat i 6 miesięcy.

 1. Wpłynęło 7 wniosków w sprawie sprzedaży działek.
 2. Zawarto akt notarialny:

- nieodpłatnego przekazania Gminie Komańcza w drodze darowizny prawa własności działek nr 148/3, 149/5 położonych w Smolniku oraz działki nr 25/93 położonej w Nowym Łupkowie – (Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Łupkowie).

Zawarto akt notarialny sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- działki nr 279/32 o pow. 0,0337 ha położonej w Smolniku.

 1. Przygotowano 3 projekty uchwał.
 2. Wydano 3 zaświadczenia o niekorzystaniu z prawa pierwokupu:

działka nr 71 o pow. 0,7118 ha w Komańczy,

działka nr 56/27 o pow. 0,3011 ha w Wysoczanach,

działka nr 25/70 o pow. 0,0997 ha w Nowym Łupkowie.

Sprawozdanie ze stanowiska Infrastruktura i zarządzanie drogami w okresie od dnia
01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku:

 1. Wykonanie bieżących objazdów dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.
 2. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg.
 3. Kontrola stanu technicznego i widoczności oznaczenia dróg, zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, stref zamieszkani i dróg wewnętrznych.
 4. Kontrole i wykonanie prac w celu zapewnienia widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych na terenie Gminy Komańcza.
 5. Prowadzenie oznakowania poziomego przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz-Łupków.
 6. Utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie Gminy Komańcza.
 7. Naprawa pasów jezdnych i ciągów pieszych na moście w Smolniku.
 8. Naprawa nawierzchni kładki pieszej w Komańczy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z budową oświetleń i składanie wniosków do PGE Sanok dla zadań: „Budowa oświetlenia drogowego w Szczawnem”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Łupkowie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Wisłoku Wielkim”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Komańczy”, „Budowa oświetlenia ulicznego
  w Smolniku”.
 10. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 11. Prace związane z realizacją inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych tj. Funduszu Dróg Popegeerowskich (11 dróg), Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (Czystogarb).
 12. Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla 3 obiektów mostowych Smolnik i Rzpedź.
 13. Zlecenie wykonania przeglądów 5cio letnich i rocznych stanu technicznego dla 21 km (14 odcinków) dróg gminnych.
 14. Przeglądy 5cio letnie i rocznych stanu technicznego 10 obiektów mostowych.

Zadania wykonane od 31.01.2022 r. do 29.06.2022 r. na stanowisku Gospodarka gruntami komunalnymi Gminy Komańcza:

 1. Zawarto umowy na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach komunalnych
  w miejscowościach: Nowy Łupków, Komańcza i Turzańsk;
 2. Przygotowanie do podpisania umowy na podział działek w miejscowości Wisłok Wielki,
  w związku z regulacja stanu prawnego drogi;
 3. Wynajem Sali w budynku Remizy OSP w Komańczy osobie fizycznej;
 4. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy Komańcza i budynku Remizy OSP w Komańczy;
 5. Przygotowano do podpisania protokół uzgodnień i umowę z PGE na udostępnienie działki gminnej w Wisłoku Wielkim celem ułożenia kabla ziemnego elektroenergetycznego;
 6. Przygotowano do podpisu umowę na podział działki w miejscowości Turzańsk celem uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do pól;
 7. Przygotowano do podpisu porozumienie z VOICE NET S.A. na udostępnienie działki gminnej w miejscowości Komańcza pod lokalizację napowietrznego kabla światłowodowego;
 8. Przygotowano do podpisania umowy z sołtysami sołectw: Nowy Łupków, Komańcza, Turzańsk i Rzepedź na wykonywanie czynności nadzoru nad porządkiem i właściwym utrzymaniem cmentarzy komunalnych;
 9. Przygotowano do podpisu umowę na wykonanie naprawy instalacji prądowej w budynku Urzędu Gminy Komańcza;
 10. Podpisano Aneks do umowy o wspólnym prowadzeniu postępowań dotyczących zakupu energii elektryczne – Grupa Zakupowa MPGK Krosno;
 11. Wykonano przegląd kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy Komańcza oraz w budynku Remizy OSP w Komańczy;
 12. Przygotowano do podpisu umowę na utrzymanie czystości przy budynku tzw. „Olszynki” i na terenie wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Rzepedź ;
 13. Przeprowadzono negocjacje z Mlekovitą Sp. z o.o. w sprawie zakupu działki nr ewid. 186/5 w miejscowości Czystogarb, zabudowanej budynkiem skupu mleka (wynegocjowano kwotę 60 tys. zł netto);
 14. Przygotowaniu do podpisu umowy na podział działek w miejscowości Rzepedź (wieś), celem uregulowania stanu prawnego drogi gminnej publicznej;
 15. Wykonano usługę serwisową bramy garażowej w budynku Remizy OSP w Komańczy;
 16. Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na przebudowę istniejącego zjazdu do parametrów zjazdu publicznego z drogi gminnej dla projektowanego obiektu handlowo – usługowego w miejscowości Rzepedź (Firma DINO);
 17. Zawarto umowę na wykonanie okresowej kontroli sprawdzenia ciągów oraz czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy Komańcza;
 18. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie „Okresowej oceny rocznej i pięcioletniej stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza;
 19. Podpisano umowę na wykonanie naprawy instalacji prądowej w budynku Urzędu Gminy Komańcza;
 20. Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Odprowadzanie ścieków do potoku Smolniczek w miejscowości Smolnik;
 21. Zawarto umowę na najem lokalu socjalnego w miejscowości Kulaszne;
 22. Zakup działek nr ewid.: 209/3 - zabudowanej budynkiem „Banku” oraz 209/11 niezabudowanej w miejscowości Komańcza od Banku Nowy S. A.;
 23. Wynajęto salę w budynku Remizy OSP w Komańczy osobie fizycznej;
 24. Wydano pisemną zgodę na wykonanie 2 zjazdów w pasie drogi gminnej w miejscowości Rzepedź;
 25. Przygotowano do podpisu umowę na utrzymanie terenów zielonych stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza na os. „A” w miejscowości Rzepedź;
 26. Przeprowadzono kontrolę okresową i 5 letnią stanu technicznego placów zabaw i skwerów stanowiących własność Gminy Komańcza;
 27. Zawarto umowy na koszenie terenów zielonych stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza w miejscowościach: Smolnik, Wisłok Wielki, Czystogarb, Rzepedź (wieś), Radoszyce, Komańcza, Wysoczany, Turzańsk i Wola Michowa;
 28. Zawarto umowy na koszenie trenów zielonych stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza w miejscowościach Dołżyca i Nowy Łupków;
 29. Wydano decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej w miejscowości Rzepedź;
 30. Wydano pisemną zgodę na udostępnienie działki gminnej w miejscowości Komańcza celem budowy odwodnienia budynku mieszkalnego;
 31. Uczestniczenie w czynnościach podziału działek w miejscowości Rzepedź (wieś) celem uregulowania stanu prawnego drogi gminnej publicznej;
 32. Wydano pisemną zgodę na lokalizację układu pomiarowo – rozliczeniowego na ścianie budynku byłego dworca PKP w Komańczy;
 33. Przygotowano do podpisu umowę na koszenie placu zabaw w miejscowości Mików;
 34. Zawarto umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie na użyczenie 2 działek w miejscowości Komańcza pod infrastrukturę drogową;
 35. Przygotowano do podpisu porozumienia z VOICE NET S.A. na udostępnienie działki gminnej w Wisłoku Wielkim celem lokalizacji kabla światłowodowego;
 36. Zawarto umowę na wycenę działek w miejscowości: Radoszyce i |Wisłok Wielki celem dokonania zamiany w związku z regulacja stanu prawnego dróg;
 37. Przygotowaniu umowy do podpisania z PGE na udostępnienie działki gminnej w miejscowości Rzepedź celem budowy przyłącza elektroenergetycznego;
 38. Zawarto umowę na konserwację altany stanowiącej własność gminy Komańcza w miejscowości Wola Michowa;
 39. Wynajęto salę w budynku Remizy OSP w Komańczy osobie fizycznej;
 40. Zawarto umowę na koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Szczawne – Kulaszne;
 41. Zawarto umowę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do budynku usługowego w Komańczy (Bank);
 42. Przygotowanie do podpisu umowy na udostępnienie działki gminnej w miejscowości Kulaszne celem ułożenia kabla elektroenergetycznego;
 43. Przeprowadzenie kontroli przez Sanepid szalet publicznych w miejscowości Komańcza;
 44. Przygotowanie do podpisu umowy z PGE na udostępnienie działki gminnej w miejscowości Dołżyca celem ułożenia kabla elektroenergetycznego;
 45. Zlecono Firmie TOY TOY serwisowanie kabin ustawionych przy placu targowym i kompleksie boisk sportowych w Rzepedzi, a stanowiących własność Gminy Komańcza;
 46. Wydano pisemna zgodę na wykonanie przewiertu pod drogą gminną w miejscowości Smolnik;
 47. Wynajem Sali w Budynku Remizy OSP W Komańczy osobie prawnej;
 48. Podpisanie umowy na wykonanie podziału działek w miejscowości: Komańcza i Rzepedź celem uregulowania stanu prawnego dróg;
 49. Podpisanie umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Wody Polskie na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi potoku Smolniczek w miejscowości Smolnik (przyczółki istniejących mostów);

Zarządzenia wydane w okresie od 31.01.2022 r. do 29.06.2022 r.:

 • Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie zasad realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 roku,
 • Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
 • Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości położonej
  w Komańczy,
 • Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu,
 • Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie planu finasowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie planu finasowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 24//2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie przedłużenia w roku 2022 terminu okresowych ocen pracowniczych, określonego w Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych,
 • Zarządzenienr 26/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Komańcza
 • Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych
  z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. weryfikacji sprawozdań,
 • Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania
  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników po PPGR”,
 • Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie zmiany do ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu,
 • Zarzadzenie Nr 32/2022 w spawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 • Zarzadzenie Nr 33/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu,
 • Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komancza za 2021 rok,
 • Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do przyjmowania, rozpatrywania i weryfikacji wniosków dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie powołanie komisji do odbioru dostaw i montażu wyposażenia przepompowni w miejscowości Komańcza,
 • Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy,
 • Zarządzenia Nr 40/2022 w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu "Remont drogi wewnetrznej dz. nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km 0+104-0+328, 0+331-0+748" objetego Funduszem Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,
 • Zarządzenie nr 42/2022 do odbioru końcowego robót hydrogeologicznych polegających na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-1 w miejscowości Komańcza,
 • Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 • Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku,
 • Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarzadzenie Nr 48/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie wprowadzenia zmina w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie powołania Komisji do odbioru dróg gminnych wykorzystywanych na potrzeby związane z realizacją robót w ramach „Budowy gazociągu DN1000 Strachocina – Granica RP”,
 • Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 56/2022 Inspektor w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 58/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie drogi wewnętrznej dz. nr 114, 166/3 w miejscowości Czystogarb w km 0+104 – 0+328, 0+331 – 0+748,
 • Zarządzenie nr 61/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 64/2022 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Komańcza oraz powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Konkursu w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku,
 • Zarządzenie nr 68/2022 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegający na remoncie i przebudowie dróg osiedlowych po byłym PGR w miejscowości Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w miejscowości Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie,
 • Zarządzenie nr 69/2022 w sprawie powołania Zespołu (grupy roboczej) ds. opracowania Planu Zrównowazonej Mibilności dla Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 70/2022 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok,
 • Zarządzenie nr 71/2022 w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Cyfrowa Gmina” objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 • Zarządzenie nr 72/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 73/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 74/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie 75/2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej stanowisk pracy
  i pomieszczeń pracowniczych w Urzędzie Gminy Komańcza,
 • Zarządzenie nr 76/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie drogi na działce nr 150/6 w miejscowości Rzepedź,
 • Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok,
 • Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022,
 • Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Komańcza od 31 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku:

1 lutego (wtorek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Peter Frank – Prezes EKOSERVISPOL Sp. z o.o. Nowy Targ oraz pracownikami GPGK i UG celem omówienia spraw związanych z Planem Funkcjonalno Użytkowym oczyszczalni ścieków w Rzepedzi.

2 lutego (środa) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami firmy BUDIMEX celem omówienia spraw związanych z remontem dróg zawartych w porozumieniu.

3 lutego (czwartek) 2022 roku – uczestnictwo w uroczystym podpisaniu umowy o współpracę pomiędzy Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Miastem i Gminą Zagórz, Chyrów na Ukrainie, Medzilaborce na Słowacji, Gminą Komańcza oraz organizacjami pozarządowymi celem współpracy w obszarze turystyki. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych.

8 lutego (wtorek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Gmin: Rymanów, Besko, Zarszyn oraz Bukowsko celem omówienia spraw związanych z apelem o przebudowę drogi wojewódzkiej relacji Sieniawa – Szczawne. Spotkanie odbyło się w GOK w Szczawnem.

9 lutego (środa) 2022 rok – uczestnictwo w spotkaniu z P. Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, P. Michał Gzowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP oraz Damian Biskup – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego. Spotkanie odbyło się w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie i dotyczyło reaktywacji leśnej kolejki wąskotorowej oraz działań związanych z zachowaniem dzikich sadów na terenie Gminy Komańcza.

10 lutego (czwartek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Firmy Mlekovita celem omówienia możliwości pozyskania budynku mleczarni na rzecz Gminy Komańcza.

21 lutego (poniedziałek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Lucyna Sobańska –Fundacja Bieszczadzka (Ustrzyki Dolne) oraz P. Renata Kapuścińska – Frankowska - koordynator programu Działaj Lokalnie celem omówienia dalszej współpracy. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

22 lutego (wtorek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Andrzej Marszałek – Prezes oraz P. Sokołowski Marcin – wiceprezes Auto Moto Klubu Krośnieńskiego celem omówienia współpracy związanej z organizacją zawodów wyścigu na trasie Kulaszne – Czaszyn. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

24 lutego (środa) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego celem podpisania aktu notarialnego. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

24 lutego (środa) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Wojciechem Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie celem omówienia spraw związanych z inwestycjami gminnymi. Spotykanie miało miejsce w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

1 marca (wtorek) 2022 roku – uczestnictwo w nadzwyczajnym posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, które odbyło się w Pałacu w Olszanicy celem skoordynowania pomocy dla uchodźców w związku z wojną na Ukrainie.

4 marca (piątek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Ministrem Michałem Cieślak oraz P. Adamem Drozd - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego celem omówienia bieżących i przyszłych inwestycji realizowanych przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy oraz na placu budowy przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi. W spotkaniu uczestniczyli Radni i Sołtysi.

24 marca (czwartek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych celem omówienia możliwości reaktywacji Leśnej Kolejki Wąskotorowej oraz budowie wielofunkcyjnej ścieżki rowerowej na odcinku Turzańsk – Kalnica - Mchawa. W spotkaniu uczestniczyli Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Ernest Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz oraz P. Bogdan Miszczak – TV Obiektyw. Spotkanie odbyło się w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

6 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu roboczym dotyczącym wspólnego przedsięwzięcia związanego z tzw. pociągiem turystycznym na trasie Ustrzyki Dolne - Zagórz – Komańcza – Medzilaborce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta bieszczadzki – Marek Andruch, Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego - Artur Woźny, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak, Burmistrz Miasta powiatowego Medzilaborce - Vladislav Višňovský. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Medzilaborcach.

9 kwietnia (sobota) 2022 roku – Uczestnictwo w Spotkaniu Wielkanocnym w Szczawnem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radni i Sołtysi Gminy Komańcza.

11 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystym przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Spotkanie miało miejsce w UG Komańcza.

11 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Marta Grabek-Niekraszewicz – Członek Zarządu-Skarbnik Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i dotyczyło omówienia możliwości współpracy.

20 kwietnia (środa) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Marek Marecki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, P. Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP celem omówienia koncepcji reaktywacji kolejki wąskotorowej w Komańczy. Spotkanie miało miejsce w RDLP w Krośnie.

21 kwietnia (czwartek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z celem omówienia koncepcji oraz realizacji widowiska historycznego. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor GOK w Komańczy – Krystyna Galik – Harhaj.

25 kwietnia (poniedziałek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu terenowym torem kolejki wąskotorowej Duszatyn – Mików celem rozpoznania potrzeb inwestycyjnych związanych z reaktywacją leśnej kolejki wąskotorowej. W spotkaniu uczestniczyli P. Jan Mazur – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, P. Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Przedstawiciele Fundacji Torem Osławy oraz Radni.

30 kwietnia (sobota) 2022 roku – Uczestnictwo w Ćwiczeniach Ochotniczych Straży Pożarnych pod kryptonimem "Nowy Łupków 2022".

3 maja (wtorek) 2022 roku – Uczestnictwo w obchodach uroczystości z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość odbyła się w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w Komańczy oraz na skwerze w Komańczy.

7 maja (sobota) 2022 roku – Uczestnictwo w wydarzeniu pn. Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy – czyli działania proekologiczne w walce z uzależnieniami. Sadzimy lipy miododajne w gminie Komańcza. Wydarzenie miało miejsce w Nowym Łupkowie.

9 maja (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Firmy GAZ-SYSTEM odział w Tarnowie celem omówienia zakończenia inwestycji międzysystemowego Gazociągu Strachocina–granica RP ze Słowacją. Spotkanie miało miejsce w Oddziale - Gaz-System w Tarnowie.

20 maja (piątek) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystych obchodach 150-lecia kolei w regionie bieszczadzkim – inauguracyjna konferencja panelowa w Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu. Poruszone tematy: „Kolej jako strategiczny element bezpieczeństwa narodowego na wschodniej flance NATO oraz granicy Unii Europejskiej”, „Kolej jako transportowa oś budowy Europy Karpat oraz Trójmorza”, „Kolej na Europę – transport kolejowy, jako płaszczyzna rozwoju turystyki i integracji krajów Europy Środkowej i Południowej od Adriatyku i Bałkanów do Bałtyku”.

21 maja (sobota) 2022 roku – Uczestnictwo w I Karpackim Lokomotowowisku w Komańczy. Uroczyste powitanie delegacji polityków, ekspertów i samorządowców z regionu.

22 maja (niedziela) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystej mszy świętej poświęconej konsekracja kościoła pw. NMP Królowej Polski, przed którym odsłonięto pomnik św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej oraz koncercie "W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia" wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie pod dyrekcją Szymona Makowskiego. Wydarzenie miało miejsce w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych.

23 maja poniedziałek 2022 roku – podpisanie aktu notarialnego darowizny pieniężnej firmy BUDIMEX S.A. na rzecz Gminy Komańcza.

25 maja (środa) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystym otwarciu i poświęceniu drogi oraz parkingu do Klasztoru Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy.

25 maja (środa) 2022 roku – Uczestnictwo w nadzwyczajnym posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, które odbyło się w Cisnej.

26 maja (czwartek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Robert Baron – Prezes Zarządu BZB Boxing Arena Sp. z o.o. Ruda Śląska, celem omówienia organizacji wydarzenia pn. „Bieszczadzka Zadyma Bokserska”! Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

27 maja (piątek) 2022 roku – Uczestnictwo w obchodach rocznicy nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

1 czerwca (środa) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki oraz P. Ernest Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz celem omówienia wspólnego produktu wakacyjnego - turystycznego pociągu. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

7 czerwca (wtorek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z dr Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Wśród poruszonych tematów znalazł się rozwój gminy w zakresie współpracy terytorialnej oraz wdrożenie produktu turystycznego pn. Etno CARPATHIA mającego na celu zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Ponadto poruszony został temat programów współpracy transgranicznej celem realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury turystycznej na pograniczu polsko-słowackim. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Krystyna Galik-Harhaj – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.

12 czerwca (niedziela) 2022 roku - Uczestnictwo w rekonstrukcji bitwy historycznej stoczonej w Bieszczadach w 1915 roku. Wydarzenie miało miejsce w Komańczy.

13 czerwca (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Tibor Gerencsér - Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Podczas spotkania omówione zostały plany dalszej współpracy w zakresie badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie gminy. Poruszono temat szeroko rozumianej turystyki i promocji gminy. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

19 czerwca (niedziela) 2022 roku – Uczestnictwo we mszy św. poświęconej uroczystym obchodom 50-lecia kapłaństwa wieloletniego proboszcza parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego prałata Bolesława Burka. Uroczystość miała miejsce w kościele w Rzepedzi.

21 czerwca (wtorek) 2022 roku – Uczestnictwo w podsumowaniu Regionalnego Etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.

23 czerwca (czwartek) 2022 roku – Uczestnictwo w grekokatolickich uroczystościach odpustowych przy źródełku i kapliczce w Radoszycach.

24 czerwca (piątek) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystym wręczeniu Nagród Wójta Gminy Komańcza dla najlepszych uczniów, które miało miejsce w UG w Komańczy.

25 czerwca (sobota) 2022 roku – Uczestnictwo w uroczystym powitaniu pociągu turystycznego „WOJAK SZWEJK” na terenie gminy Komańcza. Następnie przejazd pociągiem do Zagórza, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Konfederata i uczestnictwo w Rekonstrukcji Ostatniej Bitwy Konfederatów Barskich na wzgórzu klasztornym w Zagórzu.

27 czerwca (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z P. Roman Mazur – Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad celem omówienia współpracy w zakresie budowy produktu turystycznego na bazie tzw. „Salonki Gierka”. Spotkanie miało miejsce w UG
w Komańczy.

Ad. 7 a

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Raport o stanie gminy za 2021 r. - przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok.

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że Radnym został dostarczony Raport z dnia 25 maja 2022 r. Jeśli są pytania postaramy się szczegółowo na nie odpowiedzieć.

Ad. 7 b

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Raport o stanie gminy za 2021 r. - debata na temat Raportu.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował, że zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, do dnia 28 czerwca mieszkańcy gminy mogli zgłaszać chęć zabrania głosu w debacie. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie, w związku z tym głos w debacie mogą zabierać jedynie Radni.

Radni nie zabrali głosu w debacie.

Ad. 7 c

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Raport o stanie gminy za 2021 r. - podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza (załącznik nr 4 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za” (załącznik nr 5 do protokołu).

Uchwała Nr XLIV/353/2022

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz poprosił o omówienie sprawozdania.

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że sprawozdanie zostało Radnym przedłożone i omówione na Komisji, jeśli są jakieś pytania, zostaną udzielone odpowiedzi (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka omówiła pokrótce Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Komańcza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021r., która stanowi załącznik nr 7 do protokołu – każdy Radny otrzymał ją wraz
z materiałami na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Mokrzycka przedstawiła pokrótce opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w sprawie wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2021 rok (zał. nr 8 do protokołu).

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (zał. nr 9 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 10 do protokołu).

Uchwała Nr XLIV/354/2022

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok (zał. nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej do RIO o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok oraz o przedstawienie opinii RIO o wniosku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Mokrzycka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Komańcza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (zał. nr 12 do protokołu) oraz wniosek Komisji Rewizyjnej do RIO o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok – uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi wraz z wnioskiem stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2021 rok, a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 15 do protokołu).

Uchwała Nr XLIV/355/2022

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego (załącznik nr 16 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/356/2022

Ad.11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (załącznik nr 18 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/357/2022

Ad.12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza. (załącznik nr 20 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/358/2022

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lata w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Komańcza (załącznik nr 22 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały. Uchwała została uzgodniona z sołtysem.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lata w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/359/2022

Ad.14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza (załącznik nr 24 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 25 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/360/2022

Ad.15

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (załącznik nr 26 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 27 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIV/361/2022

Ad. 16

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza (załącznik nr 28 do protokołu).

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Joanna Jarosz pokrótce objaśniła skargę, stanowisko Komisji i projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 29 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 za”.

Uchwała Nr XLIV/362/2022

Ad. 17

Interpelacje i zapytania radnych.

Brak zgłoszonych interpelacji i zapytań.

Ad. 18

Wolne wnioski.

Wójt Roman Bzdyk podziękował za udzielenie kolerjnego wotum. Podziękował przede wszystkim za poprzedni rok współpracy, dużo się zmieniło. Wójt podziękował Zastępcy, Pani Skarbnik, pracownikom Urzędu Gminy, Sołtysom.

Radna Halina Dąbrowska podziękowała w imieniu mieszkańców Nowego Łupkowa i swoim Wójtowi, Zastępcy i pracownikom Urzędu Gminy za wkład włożony w miejscowość.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz podziękował Wójtowi, Zastępcy i pracownikom za odkrzaczenie drogi w Smolniku.

 Ad. 19

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

11:45-13:00


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-02 14:34:14
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał