> Zarządzenie nr 142/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 r.

Zarządzenie nr 142/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia nr 141/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

593,00

 

85295

 

Pozostała działalność

593,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

593,00

 

   

RAZEM

593,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

593,00

 

85295

 

Pozostała działalność

593,00

 

3290

Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

593,00

 

   

RAZEM

593,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-11
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-18 10:44:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał