> Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 października 2022 r.

Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 października 2022 r.


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego realizacji usługi polegającej na „Odkrzaczaniu gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr 31/1”.

Zadanie realizowane w ramach środków Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Tomasz Zieliński – Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Wiktor – Członek Komisji
  3. Andrzej Ferenc – Członek Komisji
  4. Anna Wiszniewski – Tchoryk – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego usługi polegającej na „Odkrzaczaniu gruntów rolnych w obrębie Jawornik dz. o nr 31/1” wykonanych przez Usługi Leśne i Transportowe LECH – TRANS Leszek Łakus ul. Heleny Gniewosz 144, 38-533 Nowosielce NIP 687-178-52-95.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy usługi odkrzaczania gruntów rolnych wykonanych na podstawie umowy nr Ip. 7013.04.2022 (nr 146/2022) z dnia 26 lipca 2022 roku oraz aneksu nr 1/2022 z dnia 30 września 2022 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-14
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-14 11:04:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał