> Zarządzenie nr 137/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 r.

Zarządzenie nr 137/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 3 października 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

 Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 184 768,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 768,00

85395

 

Pozostała działalność

9 768,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 9 768,00 zł

9 768,00

855

 

 

Rodzina

175 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

175 000,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

175 000,00

 

 

 

RAZEM

184 768,00

 Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 184 768,00 zł

 Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 768,00

 

85395

 

Pozostała działalność

9 768,00

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

9 720,00

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

39,87

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

8,13

855

 

 

Rodzina

175 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

175 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

144 930,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 707,55

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

762,45

 

 

 

RAZEM

184 768,00

 §2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz.

Zwiększen.

Zmniejsze.

855

 

 

Rodzina

175 000,00

 

175 000,00

 

 

85502

 

 

 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

175 000,00

 

175 000,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

175 000,00

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

100,00

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

144 930,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

2 500,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

25 707,55

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

762,45

 

 

 

 

RAZEM

175 000,00

 

175 000,00

 

 §3

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 9 768,00 na:
    • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 9 768,00 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-03
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-12 13:03:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link