> Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 r.

Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia nr 134/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na edukację dla dzieci z Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

758

 

 

Różne rozliczenia

21 986,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

21 986,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

21 986,00

 

   

RAZEM

21 986,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

21 986,00

 

80195

 

Pozostała działalność

21 986,00

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- 5 000,00

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 986,00

4850

Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 000,00

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 000,00

 

   

RAZEM

21 986,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-12 12:48:19
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał