> Zarządzenie nr 134/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 r.

Zarządzenie nr 134/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

 Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 33 031,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

758

 

 

Różne rozliczenia

21 896,00

75814

 

Rożne rozliczenia finansowe

21 896,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Środki na edukacje dzieci z Ukrainy- 21 896,00 zł

21 896,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 363,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 000,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

1 000,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

363,00

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

363,00

855

 

 

Rodzina

9 772,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

160,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

160,00

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

9 612,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

9 612,00

 

 

 

RAZEM

33 031,00

 Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 3 241,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

3 241,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

243,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

243,00

85216

 

Zasiłki stałe

2 998,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

2 998,00

 

 

 

RAZEM

3 241,00

 Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 120 361,72 zł

 Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

10 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

14 400,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 400,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

10 000,00

4220

Zakup środków żywności

2 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

400,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

55 296,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10 100,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 100,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 000,00

 

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 350,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1 350,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

13 950,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

700,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00

4790

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

6 250,00

80195

 

Pozostała działalność

26 896,00

 

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

21 896,00

4850

Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 000,00

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 223,72

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1 000,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 923,72

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 692,46

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

231,26

85295

 

Pozostała działalność

300,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

855

 

 

Rodzina

10 442,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

670,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

670,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

160,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

160,00

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

9 612,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 612,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 000,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5 000,00

 

 

 

RAZEM

120 361,72

 Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 90 571,72 zł

 Dział 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

10 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

14 400,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 400,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 000,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

33 400,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

10 100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

5 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3 000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

11 400,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 100,00

4790

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

5 500,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3 900,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

3 400,00

80195

 

Pozostała działalność

5 000,00

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 000,00

 

 

 

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

5 101,72

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

243,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

243,00

85216

 

Zasiłki stałe

2 998,00

 

3110

Świadczenia społeczne

2 998,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 560,72

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 560,72

85295

 

Pozostała działalność

300,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

855

 

 

Rodzina

670,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

670,00

 

4710

Wpłaty na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający

670,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

 

RAZEM

90 571,72

 §2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

855

 

 

Rodzina

9 772,00

 

10 202,00

430,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

430,00

430,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

430,00

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

 

430,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

160,00

 

160,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

160,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

160,00

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

9 612,00

 

9 612,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

9 612,00

 

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

9 612,00

 

 

 

 

RAZEM

9 772,00

-

10 202,00

430,00

§3

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 21 896,00 na:
    • Środki na edukacje dzieci z Ukrainy- 21 896,00 zł.

 §4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-11 14:51:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał