> Uchwała nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu petycji Wójta Gminy Solina z dnia 13 września 2022r. Rada Gminy Komańcza wyraża poparcie działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowieckiego.

§2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:42:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał