> Uchwała nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Komańcza jest organem prowadzącym,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

  • wychowawstwo w klasie – 300 zł miesięcznie,
  • funkcje opiekuna oddziału przedszkolnego – 300 zł miesięcznie,
  • funkcje doradcy metodycznego w wysokości 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
  • funkcje mentora w wysokości 100 zł miesięcznie za jednego nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu nauczyciela.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:

  • za prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
  • za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
    do kształcenia specjalnego – 20% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
  • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną – 20% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego”.

§2.

Do dnia 31 sierpnia 2027 roku, dodatek funkcyjny określony dla mentora, o którym mowa
w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730).

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza oraz dyrektorom szkół Gminy Komańcza.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:34:07
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał