> Uchwała nr XLVI/385/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/385/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2263 R Nowy Łupków przez wieś do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 10 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.), w związku z uchwałą nr LI/523/2022 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 06 września 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drugi powiatowej nr 2263 R Nowy Łupków przez wieś i zaliczenie do kategorii dróg gminnych.

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje

§1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, położoną na terenie Gminy Komańcza o kilometrażu od 0+000 do 1+521.

§2.

Położenie i przebieg drogi, o której mowa w §1, oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Zaliczenie drogi o której mowa w § 1 do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 01.01.2023r.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:28:07
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał