> Uchwała nr XLVI/384/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/384/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


w sprawie woli ustanowienia służebności gruntowej w miejscowości Rzepedź

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 2751)

Rada Gminy w Komańczy uchwala, co następuje:

§1.

W związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem od Województwa Podkarpackiego w formie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Rzepedź oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i nr 12/2 o pow. 0,0571 ha, powstałe z podziału działki nr 12 o pow. 0,5773 ha, wyraża się wolę ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działkach nr 12/2, 13, 12/1 położonych w obrębie Rzepedź gm. Komańcza na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 12/3 o pow. 0,5154 ha, położonej w obrębie Rzepedź gm. Komańcza, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:24:58
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał