> Uchwała nr XLVI/382/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/382/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 119/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XLVI/381/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLVI/383/202/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

 • w 2022 roku:
 1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 693 595,46 zl

w tym:

 • dochody bieżące o kwotę: 693 595,46 zł
 1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 683 061,96 zl

w tym:

 • wydatki bieżące o kwotę 683 061,96 zł
 1. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 185 036,50 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 185 036,50 zł

 1. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę 195 570,00 zł -
 • 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- Fundusz Inwestycji Lokalnych

§2

 1. Na zadaniu pn.”Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi” zwiększa się 2022 roku nakłady finansowe o kwotę 61 180,00 zł, po zmianach nakłady wynoszą:
 2. a) w 2022 r. kwota 1 788 180,00 zł
 3. Zmienia się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa

w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”:

 1. a) w 2022 r. limit wynosi 1 788 180,00 zł

§3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:20:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał