> Uchwała nr XLVI/380/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku

Uchwała nr XLVI/380/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Sanoka.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1.

  1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miasta Sanoka w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 12 552,15 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 15/100) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Plan zrównoważonej mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”.
  2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Gminy Komańcza:
  • w roku 2022 w kwocie 3 061,50 zł;
  • w roku 2023 w kwocie 9 490,65 zł.

§2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej między Gminą Komańcza a Gminą Miasta Sanoka.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-10 14:14:49
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał