> Zarządzenie nr 131/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 r.

Zarządzenie nr 131/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na 2022 rok 

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVI/383/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów  i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Dodatek węglowy”.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

612 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

612 000,00

 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

-Dodatki węglowe

612 000,00

 

 

 

RAZEM

612 000,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

612 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

612 000,00

 

3110

Świadczenia społeczna

600 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 000,00

 

 

 

RAZEM

612 000,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-05 14:37:34
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał