> Zarządzenie nr 133/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022

Zarządzenie nr 133/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 września 2022


w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z póź.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2021, poz. 1960 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1.

§4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 106/2016 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza otrzymuje brzmienie:

  1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
  2. Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kategorię zaszeregowania określa poniższa tabela

Lp.

Stanowisko

Poziom kategorii zaszeregowania

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł

1

2

3

4

Stanowisko kierownicze urzędnicze

1.

Kierownik/dyrektor jednostki

XIX - XXII

8.000,00

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-26
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-09-27 14:45:12
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał