> Zarządzenie nr 130/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 września 2022r.

Zarządzenie nr 130/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 września 2022r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Komańcza oraz powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Konkursu w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) , art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 530) zarządzam co następuje:

§1

  1. Ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Komańcza.
  2. Treść ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Powołuję Komisję Konkursową celem przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko - Sekretarza Gminy Komańcza w składzie:
  • Marta Petryk - Przewodniczący Komisji
  • Paweł Rysz – Członek Komisji
  • Monika Guśtak – Członek Komisji
  • Iwona Miszczyszyn – Członek Komisji
  • Tomasz Zieliński – Członek Komisji.
  1. Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Komańcza.

§3

Ustalam Regulamin konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Komańcza, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Komańcza.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-23
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-09-26 13:42:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał