> Zarządzenie nr 129/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 września 2022 r.

Zarządzenie nr 129/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 września 2022 r.


w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Komańcza na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022. poz.559 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr L/244/10 Rady Gminy Komańcza z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

WÓJT GMINY zarządza:

§1

W związku z przystąpieniem do prac nad sporządzeniem projektu budżetu Gminy Komańcza na kolejny rok budżetowy, zobowiązuje się dyrektora instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza, do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2022 roku.

§2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok należy opracować zgodnie z :

 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 559 z późn.zm)
 • rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022, poz. 513),
 • Uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy Komańcza z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Komańcza mającymi wpływ na budżet Gminy,
 • warunkami porozumień i umów zawartymi przez Gminę Komańcza z innymi podmiotami.

§3

Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 opracowuje się na podstawie:

 1. prognoz makroekonomicznych służących do prac and projektem ustawy budżetowej państwa na 2023 rok, który zakłada utrzymanie wzrostu gospodarczego (PKB) na poziomie 4,6%, średnioroczny wzrost towarów i usług konsumpcyjnych 9,8%
 2. przyjętych ustawowo zadań do realizacji przez Gminę Komańcza na 2023 rok
 3. wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2022 roku
 4. wysokość minimalnego wynagrodzenia :
  • od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – 3 490,00 zł
  • od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. – 3 600,00 zł
 5. minimalna stawka godzinowa w 2023 r. będzie wynosić::
  • od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. – 22,80 zł
  • od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. – 23,50 zł

§4

 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.

W zakresie dochodów przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu na 2023 rok:

 1. stawki podatków od nieruchomości na poziomie 2022 roku, których ewentualną zmianę należy skorygować
 2. stawki podatku od środków transportowych na poziomie 2022 roku, których ewentualną zmianę należy skorygować
 3. stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2022 roku, których ewentualną zmianę należy skorygować,
 4. opłatę targową na poziomie 2022 roku, której ewentualną zmianę należy skorygować,
 5. w oparciu o obowiązujące stawki opłat za odpady komunalne w 2022 roku i złożone do dnia 31.08.2022 r. przez właścicieli nieruchomości deklaracje zawierające ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób oddawania odpadów, uwzględniając wskaźnik ściągalności.
 6. Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i pracownicy realizujący zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza przedstawiają Wójtowi propozycje ewentualnych zmian cen świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych odbiorców.
 7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuję się w wysokości nie większej niż wskazane przez Ministra Finansów.
 8. Subwencje przyjmuje się w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów.
 9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wysokości określonej przez Wojewodę
 10. Dochody budżetu ujmuje się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 11. Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględnić:
  • roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • wykazy proponowanych do sprzedaży składników mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z szacowaną wyceną
  • planowane wpływy na poczet zaległości.
 12. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
  • wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowanie
  • wpływów na poczet zaległości podatkowych.

§5

 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.
 2. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
 3. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza do:
  1. ograniczenia wydatków bieżących,
  2. uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
  3. monitorowania zużycia mediów i ograniczenia ich zużycia,
  4. przeprowadzenia procedury zapytania o cenę i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, w szczególności w przypadku zakupu materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, itp.
 4. Wynagrodzenia i pochodne należy zaplanować na poziomie 2022 roku uwzględniając aktualne zatrudnienie. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % miesięcznie od wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo należy skalkulować środki niezbędne na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz innych wypłat wynikających z podpisanych umów i porozumień.

§6

Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

 1. Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych winien uwzględniać:
  1. zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania,
  2. zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków własnych, środków z Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocowych.

§7

Planując środki należy kierować się zasadą gospodarności, celowości oraz oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów.

§8

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i pracownicy realizujący zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza - składają swoje materiały planistyczne (wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków) zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia:

 • prognozowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2023 - załącznik Nr 1,
 • prognozowane przychody i koszty na rok 2023 - załącznik Nr 2.

Materiały planistyczne należy sporządzić w formie tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczną należy opracować zgodnie z załącznikami. W uzasadnieniu do planowanych dochodów i wydatków należy szczegółowo opisać nazwę zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych umów i porozumień.

§9

Wójt weryfikuje zestawienia i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów przez podległe jednostki i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza.

§10

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz pracownikom realizującym zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Komańcza

§11

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-16
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-20 10:34:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link