> Zarządzenie nr 128/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2022 r.

Zarządzenie nr 128/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2022 r.


w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

Działając na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz §3, §4 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 2, ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017 r. poz. 2751 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Komańcza działkę nr ewid.: 84/2 o pow. 0,0292 ha, położoną w miejscowości Turzańsk, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą Nr KS1S/00027482/7, oznaczoną jako droga, będącą własnością osoby fizycznej, celem uregulowaniem stanu prawnego dróg, odpowiednio do stanu rzeczywistego na gruncie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-15
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-20 10:12:07
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link