> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2022 r.


o sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33-36 i art. 38, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz.1029, ze zm.) a także stosownie do zapisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. 56/10 położonej w miejscowości Wola Michowa, gm. Komańcza; sporządzono Raport o oddziaływaniu na środowisko, który jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. nr 201 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 17 października 2022r. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.


Data wytworzenia: 2022-09-15
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-15 14:21:16
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał