> Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 92/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 94 731,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

1 425,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 425,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

1 425,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

93 256,00

85395

 

Pozostała działalność

93 256,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 10 968,00 zł

93 256,00

855

 

 

Rodzina

50,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

50,00

 

 

 

RAZEM

94 731,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 100 731,00 zł

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

3 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 425,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 425,00

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 425,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

93 256,00

85395

 

Pozostała działalność

93 256,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

93 080,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146,21

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26,21

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3,58

855

 

 

Rodzina

50,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50,00

 

 

 

RAZEM

100 731,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 6 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

3 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

 

RAZEM

6 000,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

85

   

Rodzina

50,00

 

50,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

50,00

 

50,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

50,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

50,00

 

 

 

 

RAZEM

50,00

 

50,00

 

§3

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 93 256,00 na:
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 93 256,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-18
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 14:31:24
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał