> Zarządzenie nr 109/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 109/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 37 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

37 000,00

85295

 

Pozostała działalność

37 000,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

37 000,00

 

 

 

RAZEM

37 000,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 38 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

37 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

37 000,00

3110

Świadczenia społeczne

36 260,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89,65

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12,25

4300

Zakup sług pozostałych

138,10

 

 

 

RAZEM

38 000,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o 1 000,00 kwotę zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

1 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

 

RAZEM

1 000,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

 

 

Pomoc społeczna

37 000,00

 

37 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

37 000,00

 

37 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

37 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

36 260,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

500,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

89,65

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

12,25

 

4300

Zakup sług pozostałych

 

 

138,10

 

 

 

 

RAZEM

37 000,00

0,00

37 000,00

0,00

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-16
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 12:51:26
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał