> Zarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 101/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 lipca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 17 000,00 zł

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

60095

 

Pozostała działalność

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 000,00

80195

 

Pozostała działalność

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

 

 

 

RAZEM

17 000,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 17 000,00 zł

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

10 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 000,00

80195

 

Pozostała działalność

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 000,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

 

RAZEM

17 000,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 12:51:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał