> Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 100/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia nr 99/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 936,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1 936,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1 936,00

 

 

 

RAZEM

1 936,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 936,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1 936,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 920,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13,29

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2,38

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,33

 

 

 

RAZEM

1 936,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 12:51:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał