> Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022r.

Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie §1 ust. 1 Uchwały Nr XLV/373/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid. nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena nieruchomości (netto)

1.

352/1

0,0260 ha

KS1S/00027941/3

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (użytek dr), sprzedaż na poszerzenie nieruchomości sąsiednich nr 351/3 353 poł. w Wisłoku Wielkim

5 600,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 26.10.2022 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-14 07:42:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link