> Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 6 152,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 152,00

85395

 

Pozostała działalność

6 152,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 6 152,00 zł

6 152,00

 

 

 

RAZEM

6 152,00

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 187 498,90 zł

 

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

56 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

56 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

56 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

200,00

 

71035

 

Cmentarze

200,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

750

 

 

Administracja publiczna

86 700,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

83 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

75095

 

Pozostała działalność

3 700,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

Projekt „Pod białą- czerwoną”

3 700,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

35 046,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 829,06

 

4260

Zakup energii

2 829,06

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

22 431,62

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 431,62

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 786,22

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

2 786,22

852

 

 

Pomoc społeczna

400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

400,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

853

 

 

Rodzina

6 152,00

 

85395

 

Pozostała działalność

6 152,00

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

6 120,00

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

26,59

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5,41

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

3 000,00

 

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

 

 

 

RAZEM

187 498,90

 

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 181 346,90 zł

 

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

56 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

56 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 000,00

4430

Różne opłaty i składki

20 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

200,00

 

71035

 

Cmentarze

200,00

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

200,00

750

 

 

Administracja publiczna

86 700,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

83 000,00

 

4260

Zakup energii

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

75095

 

Pozostała działalność

3 700,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Projekt „Pod białą- czerwoną”

3 700,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

35 046,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

19 811,84

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 829,06

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

14 982,78

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

12 448,84

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

2 448,84

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 786,22

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 786,22

852

 

 

Pomoc społeczna

400,00

 

85295

 

Pozostała działalność

400,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

3 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

 

RAZEM

181 346,90

§2

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 6 152,00 na:
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 6 152,00 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 11:00:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał