> Zarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 117/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

 • 1

Powołuję Komisję w składzie:

 1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
 2. Bogdan Wiktor – Członek Komisji
 3. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
 4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osławica dz. o nr ewid. 26/13, 26/17 ” wykonanych przez Trans – Drew Tadeusz Popiel ul. Kołłątaja 36, 38-500 Sanok.

 • 2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr Ip. 7013.03.2022 (nr 145/2022) z dnia 25 lipca 2022 roku.

 • 3
 1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
 3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.
 • 4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-15 10:49:23
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał