> Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 116/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany  planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Uchwały Nr XLV/365/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zmienia się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-3 169,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

3 169,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-77 990,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

77 990,00

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-1 800,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

1 800,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

 

85395

 

Pozostała działalność

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-422 832,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

422 832,00

855

 

 

Rodzina

0,00

 

85595

 

Pozostała działalność

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-12 818,00

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

12 818,00

 

 

 

RAZEM

0,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

0,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-1 258,04

4110

Składki na ubezpieczenia społeczna

-216,26

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

-30,82

4300

Zakup usług pozostałych

-1 645,00

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

1 645,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

-18,88

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 258,04

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

265,96

801

 

 

Oświata i wychowanie

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczna

-1 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

-200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-50 667,00

4240

Zakup środków dydaktycznych

-10 623,00

4300

Zakup usług pozostałych

-6 800,00

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

50 667,00

4370

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

6 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej

-500,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

-200,00

4750

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

7 800,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

-7 800,00

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 600,00

4860

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy

11 123,00

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

-1 800,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

1 800,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

 

85395

 

Pozostała działalność

0,00

 

3030

Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych

-385 780,00

3110

Świadczenia społeczne

-35 385,84

3280

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

385 780,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

35 385,84

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

-1 384,08

4110

Składki na ubezpieczenia społeczna

-248,16

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

-33,92

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 384,08

4850

Składki i inne  pochodne od wynagrodzeń pracowników  wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

282,08

855

 

 

Rodzina

0,00

 

85595

 

Pozostała działalność

0,00

 

3110

Świadczenia społeczne

-12 818,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

12 818,00

 

 

 

RAZEM

0,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 10:45:56
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał