> Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 2 148,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 148,00

85595

 

Pozostała działalność

2 148,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 2 148,00 zł

2 148,00

 

 

 

RAZEM

2 148,00

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 2 148,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

2 148,00

85595

 

Pozostała działalność

2 148,00

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2 148,00

 

 

 

RAZEM

2 148,00

§2

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku
    o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy
    w kwocie 2 148,00 na:
  • Świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy- 2 148,00 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-22
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-15 10:33:34
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał