> Zarządzenie nr 125/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022 r.

Zarządzenie nr 125/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla motocykla ROMET MOTORS TREVIS 125, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliwa w eksploatowanym motocyklu ROMET MOTORS TREVIS 125, ustala się normę zużycia paliwa – 4 litry / 100 km.
 2. Ustalona norma stanowi podstawę do rozliczenia pracy pojazdu w normalnych warunkach i nie może być przekroczona.

§2

 1. Ewidencjonowanie pracy i rozliczenie paliwa motocykla dokonywane jest na podstawie karty zużycia paliwa, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Karta zużycia paliwa prowadzona jest w celu codziennego ewidencjonowania przejechanych kilometrów, czasu pracy, zużycia paliwa, zrealizowanych dyspozycji wyjazdu.
 3. Karta zużycia wypełniana jest przez pracownika kierującego pojazdem za każdy dzień pracy pojazdu.

§3

 1. Rozliczenie przebiegu pojazdu oraz zużycia paliwa dokonywane jest w okresach miesięcznych na podstawie karty zużycia paliwa.
 2. Przy rozliczeniu zużycia paliwa stosuje się ustaloną normę zużycia paliwa.
 3. Jeżeli w okresie zimowym występują warunki drogowe poważnie utrudniające jazdę kierowcy mogą rozliczać paliwo zwiększając normę o 10%.
 4. Kierowca wykazując zużycie paliwa w karcie drogowej zaokrągla je do jednej dziesiątej litra stosując następującą zasadę w przypadku setnych części litra:
  1. do 4 setnych zaokrąglenie w dół;
  2. od 5 setnych zaokrąglenie w górę.
 5. Zużycie paliwa odbiegające od ww. zasad jest traktowane jako przekroczenie i może stanowić podstawę do obciążenia kierowcy. Obciążenie takie stanowi do 100% wartości paliwa stanowiącego przekroczenie normy zużycia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-13
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-14 14:35:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał