> Zarządzenie nr 122/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 września 2022 r.

Zarządzenie nr 122/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 września 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie Uchwały Nr XLV/374/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer

 księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

264/1

0,0508 ha

KS1S/00072934/1

Kulaszne

nieruchomość gruntowa (dr)

10 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 19.10.2022r.

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2022-09-06
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 14:01:18
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał