> Uchwała nr XLV/374/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/374/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i 4 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2017 poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej o nr ew. 264/1 o pow. 0,0508 ha położonej w miejscowości Kulaszne dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00072934/1 za niezabudowane nieruchomości o nr ew. 160/3 o pow. 0,0066 ha oraz nr ew. 160/5 o pow. 0,0519 ha położone w miejscowości Kulaszne, stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:51:15
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał