> Uchwała nr XLV/373/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/373/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wisłok Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 352/1 o pow. 0,0260 ha objęta księgą wieczystą Nr KS1S/00027941/3, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku, w celu oprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr ew. 351/3, 353 położone w Wisłoku Wielkim, na ich poszerzenie, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały.
 2. Uchyla się § 1 ust. 1 pkt 8 i 9 Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.
 3. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr ewid.:
  1. 239/2 o pow. 0,1154 ha w miejscowości Kulaszne, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00072934/1,
  2. 297/10 o pow. 0,1154 ha miejscowości Wisłok Wielki, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050674/0,
  3. 298/2 o pow. 0,0305 ha miejscowości Wisłok Wielki, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050674/0,
  4. 376 o pow. 0,6872 ha w miejscowości Wisłok Wielki, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00030494/8,
  5. 469/3 o pow. 0,1250 ha miejscowości Wisłok Wielki, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00030494/8,
  6. 469/4 o pow. 0,0227 ha miejscowości Wisłok Wielki, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00030494/8.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:48:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał