> Uchwała nr XLV/371/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/371/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Komańcza w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 854)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Odrzuca się w części dotyczącej pkt 2 i 3 stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy w Komańczy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:38:40
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał