> Uchwała nr XLV/370/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/370/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§2.

Ustala się inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Komańcza:

 Panią Małgorzatę Gierczak zam. Dołżyca.

§3.

Inkasent opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20% od sumy zainkasowanych kwot.

§4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/314/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:35:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link