> Uchwała nr XLV/369/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/369/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze Gminy Komańcza oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Komańcza,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do uchwały Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10 Na realizację zadań objętych programem w 2022 roku zabezpieczono w budżecie Gminy Komańcza środki finansowe w wysokości 10 200,00 zł. z przeznaczeniem na:

  1. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku – 6 150,00 zł
  2. zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie – 500 zł
  3. odławianie zwierząt bezdomnych – 800 zł
  4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku – 800 zł
  5. usypianie ślepych miotów – 500 zł
  6. opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi - 400 zł
  7. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 1050zł

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:31:41
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał