> Uchwała nr XLV/367/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/367/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Określa się na rok szkolny 2022/2023 średnią cenę jednostki paliwa w wysokości:

1) benzyna Pb95 – 6,77 zł/l;

2) olej napędowy ON – 7,31 zł/l;

3) autogaz LPG – 3,32 zł.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:20:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał