> Uchwała nr XLV/366/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/366/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 96/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 99/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 101/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 109/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 111/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XLV/364/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Uchwały Nr XLV/365/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLV/377/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

 • w 2022 roku:
 1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 1 665 027,23 zł

w tym:

 • dochody bieżące o kwotę: 1 1 652 293,00 zł
 • dochody majątkowe o kwotę: 12 734,23 zł
 1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 1 886 027,23 zł

w tym:

 • wydatki bieżące o kwotę 1 862 027,23 zł
 1. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 221 000,00 zł

w tym:

 • wydatki majątkowe o kwotę 221 000,00 zł

§2

 1. Wprowadza się zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn.”Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”- zmienia się okres realizacji w/w zadania z 2023 roku na 2022 rok. W 2022 roku zwiększa się nakłady finansowe na w/w zadanie o kwotę 788 820,00 zł, a jednocześnie zmniejsza się nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę 788 820,00 zł, po zmianach nakłady wynoszą :
  1. w 2022 r. kwota 1 727 000,00 zł
 2. Zmienia się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”:
  1. w 2022 r. limit wynosi 1 727 000,00 zł

§3

 • Zmniejsza się upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 788 820,00 zł, w tym:
 • w 2023 r. zmniejsza się o kwotę 788 820,00 zł

§4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-13 08:00:18
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał