> Uchwała nr XLV/363/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/363/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1.

Udziela się z budżetu Gminy Komańcza pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na współfinansowanie projektu pn.”Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie- kontynuacja”.

§2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej między Gminą Komańcza, a Powiatem Sanockim.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4.

​​​​​​​Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-09-13 07:51:40
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał