> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza


Na  podstawie  art. 38  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) , Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.  w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  oraz Uchwały Nr XLIV/359/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

 Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

 

 

Lp.

 

Położenie

 

Nr ewid. nieruchomości

 

Pow. [ha] Opis nieruchomości , nr księgi wieczystej

 

Przeznaczenie, okres dzierżawy

 

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto  

 

Wysokość wadium [zł]

 

Minimalne postąpienie czynszu

 [zł/rok]

 

Godz.

rozpoczęcia przetargu

 

 

1.

 

 

 

Wisłok Wielki

155/7

 

0,4112ha - nieruchomość stanowiąca użytek rolny PsIV, KS1S/00050674/0

 

 

Dzierżawa na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy

 

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie  222,24 zł / rok brutto

 

23,00

 

3,00

 

830

 

 

2.

 

 

 

Rzepedź

 

 

169/6, 169/49

 

0,0076ha,

0,0065ha – powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0020 ha – nieruchomości stanowiące użytek rolny PsIV,

KS1S/00041160/8

Dzierżawa pod garaż tymczasowy na okres 3 lat

 

0,9 zł netto/ m2 /miesięcznie, co stanowi 265,68 zł / rok  brutto

 

 

22,00

 

3,00

 

915

 

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.
 2. Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczególności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 4. Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzony w  BGK Oddział w Rzeszowie.
 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Gminy Komańcza najpóźniej do końca dnia 14 września 2022r.
 6. O wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 7. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za dzierżawę, natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu  przetargu  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni roboczych od  dnia  zamknięcia  przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. Wówczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 9. Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.
 10. W terminie  do 14 dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  zostanie  zawarta  umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy.   Dzierżawca  bez   zgody   wydzierżawiającego  nie   będzie mógł  dzierżawionego  terenu  poddzierżawić  ani  przekazywać   do  bezpłatnego   używania osobom trzecim. Czynsz  za  dzierżawę  płatny będzie rocznie w terminie do 30 czerwca lub do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.
 11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można  uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 205, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie  internetowej Urzędu  www.komancza.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2022-09-02
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 07:47:25
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał