> Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022

Zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 sierpnia 2022


w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 2 ust. 12 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712), zarządzam, co następuje:

§1.

Upoważniam inspektora Kamilę Sobolak inspektora Joannę Kruczek, inspektora Dianę Bętkowską - Rodkiewicz podinspektora Magdalenę Kuliga, pracowników Urzędu Gminy Komańcza do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym ustalenia prawa do dodatku węglowego, wypłaty dodatku wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylania oraz rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

§2.

Upoważnienie wygasa z dniem ustania zatrudnienia w Urzędzie Gminy Komańcza a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-22
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-08-22 14:25:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał