> Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 sierpnia 2022r.

Zarządzenie nr 107/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 sierpnia 2022r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1.

Lp.

Numer ewid. nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena nieruchomości (netto)

1.

340/70

0,0245 ha

KS1S/00063887/0

Smolnik

nieruchomość gruntowa (PsV), sprzedaż na poszerzenie nieruchomości sąsiednich nr 340/10, 340/25, 340/65 poł. w Smolniku

4 800,00 zł

§2.

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 16.09.2022 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-04
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-17 11:57:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał