> Zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 sierpnia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559), na podstawie § 1 ust. 5 pkt 4 i 5  Uchwały Nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021r. oraz § 1 ust. 1 pkt 71 i 72 Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy  Komańcza z dnia 30 czerwca 2020r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

  przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza        

  • 1

Lp.

Numer ewid. nieruch. 

Pow. działki 

Numer KW

Położenie 

Opis nieruch. 

Cena nieruchomości (netto)

1. 

24

0,0750 ha

KS1S/00063888/7

Szczawne

nieruchomość  gruntowa (dr)

35 000,00 zł 

2.

25

0,0126 ha

KS1S/00063887/7

Szczawne

nieruchomość gruntowa (PsV)

4 800,00 zł

3.

44/10

0,4001 ha

KS1S/00050676/4

Radoszyce

nieruchomość  gruntowa (RIVb, ŁV)

65 600,00 zł

4.

180/5

0,2352 ha

KS1S/00050676/4

Radoszyce

nieruchomość gruntowa (PsIV)

55 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 16.09.2022r.

  §3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.   


Data wytworzenia: 2022-08-04
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-17 11:51:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał