> Zarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie nr 110/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 sierpnia 2022 roku


w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 9 Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. płac, oświaty i transportu wewnętrznego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-16
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-17 10:45:27
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał