> Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 02 sierpnia 2022 r.


w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) w związku z art. 33 i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

W załączniku do Zarządzenia nr 5/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Komańcza, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, §4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednorazowych, nieprzekraczających wartości szacunkowej 15 000 zł netto, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 Regulaminu;"

§2

Pozostałe zapisy Regulaminu, o którym mowa w §1 pozostają bez zmian.

§3

Do postępowań o udzielenie zamówień, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej zmiany, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-02
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-02 23:11:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał